Menu

Polityka Prywatności


 1. Definicje:
 2. Administrator - Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Gierus-Lenczner, NIP: 5170404383;
 3. Dane osobowe/Dane - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię 
  i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Gierus-Lenczner;
 5. Polityka - niniejsza Polityka Prywatności;
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Strona - strona internetowa Kancelarii: www.gierusradca.pl
 8. Zgoda -  osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome 
  i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 9. Zgoda na zbieranie plików cookies – zgoda w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 10. Polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.gierusradca.pl
 11. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Gierus-Lenczner, NIP: 5170404383. 
 12. Odbiorcą danych osobowych jest Kancelaria.
 13. Kontakt z Kancelarią możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]
 14. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 15. zgoda na przedstawienie oferty Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 16. w zakresie realizacji umowy zawartej z Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 17. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie obsługi korespondencji 
  i odpowiedzi na pytania oraz prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 18. Dane przetwarzamne są jedynie przez okres konieczny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Okres przetwarzania danych może być różny, w zależności do celu:
 19. do czasu realizacji umowy Kancelarią,
 20. do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Kancelarii,
 21. do czasu odwołania zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda;
 22. do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 23. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 24. Osoba, której dane dotyczą może żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.
 25. Osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
  w każdym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 26. Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, 
  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, jeśli jest to uzasadnione szczególną sytuacją.
 27. Dane osobowe nie podlegałają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
 28. Dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których te dane dotyczą, 
  z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.
 29. Na Stronie Kancelarii znajdują się również odnośniki do innych stron. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.
 30. Kancelaria pozyskuje dane przetwarzane w postaci plików cookies. Kancelaria przechowuje zapytania http, które są pobierane od użytkowników odwiedzających Stronę. Dane są wykorzystywane do administrowania Stroną Kancelarii i w celach marketingowych. Odwiedzający Stronę może zmienić ustawienia tak aby pliki cookies były blokowane. Wyłączenie plików cookies może spowodować niepoprawne działanie Strony Kancelarii.
 31. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne 
  i fizyczne.
 32. Kancelaria zastrzega prawo wprowadzenia zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów obowiązującego prawa, informując o dokonanych zmianach na Stronie Kancelarii.
 33. Stan na dzień 01.02.2024 r.

Kontakt

NIP: 5170404383