Menu

ROZWÓD - KIEDY SĄD MOŻE GO ORZEC?

PRAWO RODZINNE

rozwod

Zgodnie z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z podstawowych zasad prawa rodzinnego w Polsce, jest trwałość małżeństwa, co nie oznacza jednak że jest ono nierozwiązywalne. Odstępstwem od zasady trwałości związku małżeńskiego jest jego rozwiązanie poprzez rozwód.

Jakie przesłanki należy spełnić aby Sąd mógł orzec rozwód?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 1 wskazuje, że: jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z powyższego wynika, że dla orzeczenia rozwodu bezwzględnie konieczne jest łączne zajście dwóch przesłanek – zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 k.r.o. polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione więzi łączące małżonków /wyrok SN z 22.10.1999 r., III CKN 386/98/. Natomiast, do uznania, że rozkład jest trwały wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Rozwód, jako czynność kończąca małżeństwo związana jest z reguły z dużym stresem i niepewnością. Aby uniknąć problemów – skonsultuj się z kancelarią!

opublikowano: 05.05.2022 r.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383