Menu

Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd zagraniczny

PRAWO RODZINNE

rozwod

Zdarzają się sytuacje, kiedy małżeństwo zostaje rozwiązane poprzez rozwód przez Sąd zagraniczny. Powyższe ma miejsce w szczególności wówczas, kiedy małżonkowie zamieszkują na terytorium innego państwa niż Polska. Wyrok rozwodowy zapadły za granicą Polski musi znaleźć odzwierciedlenie także w akcie małżeństwa w Polsce. Powstaje więc pytanie – jakie czynności należy podjąć, aby wyrok rozwodowy wydany przez Sąd zagraniczny został uznany także w Polsce?

Wyroki rozwodowe wydane przez Sądy państw członkowskich Unii Europejskiej

W pierwszej kolejności wskazać wyraźnie należy, że wyroki rozwodowe wydane przez Sądy państw członkowskich Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 r., uznawane są w Polsce automatycznie i wystarczającym jest przeprowadzenie procedury rejestracji rozwodu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wyroki rozwodowe wydane przez Sądy państw nienależących do Unii Europejskiej

Wyroki rozwodowe wydane przez Sądy państw nienależących do Unii Europejskiej, które wydaje zostały po 1 lipca 2009 r. są także automatycznie uznawane w Polsce i należy (tak samo jak w przypadku wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd państwa członkowskiego Unii Europejskiej) przeprowadzić jedynie procedurę rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jakie czynności należy podjąć, jeśli wyrok rozwodowy został wydany przed wyżej wymienionymi datami?

Wyroki rozwodowe wydane przez Sądy państw członkowskich Unii Europejskiej przed 1 maja 2004 r. lub przez Sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 r. mogą zostać uznane na terytorium Polski tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

Czy kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?

Art. 22 rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej przewiduje cztery przypadki, w których możliwa jest odmowa uznania orzeczenia rozwodowego.

Orzeczenia dotyczącego rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa nie uznaje się:

  1. jeżeli takie uznanie jest oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie;
  2. jeżeli zostało wydane zaocznie, jeśli stronie przeciwnej nie doręczono pisma wszczynającego postępowanie lub pisma równorzędnego w czasie i w sposób umożliwiający jej przygotowanie obrony, chyba że zostanie ustalone, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem;
  3. jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym w postępowaniu między tymi samymi stronami w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie;
  4. jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki niezbędne do jego uznania w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie.

Pamiętaj, że jeśli rozwód nastąpił w innym kraju niż Polska, konieczne jest podjęcie odpowiednich czynności w szczególności, jeśli chcesz ponownie zawrzeć związek małżeński w Polsce.

Czy musisz przyjeżdżać do Polski, aby załatwić formalności?

Nie musisz przyjeżdżać do Polski – wystarczy, że udzielisz pełnomocnictwa Kancelarii.

Źródła:
  1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej;
  2. Kodeks postępowania cywilnego;
  3. https://www.gov.pl/web/republikakorei/wyrok-rozwodowy-sad-zagraniczny.
opublikowano: 02.06.2022 r.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383