Menu

ZMIANA NAZWISKA PO ROZWODZIE – CO MUSISZ WIEDZIEĆ

PRAWO RODZINNE

ZMIANA NAZWISKA PO ROZWODZIE

Nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka. Nic więc dziwnego, że wiele osób po rozwodzie podejmuje decyzję o powrocie do nazwiska noszonego przed wstąpieniem w związek małżeński.

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem nie jest obowiązkiem, a dobrowolną decyzją. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyznaje rozwiedzionej osobie uprawnienie powrotu do nazwiska, które noszone było przed zawarciem małżeństwa. Uprawnienie powrotu do nazwiska po orzeczeniu rozwodu przysługuje małżonkom, a więc zarówno żonie, jak i mężowi. Oświadczenie w tym przedmiocie należy złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia takiego oświadczenia. Co ważne, nie ma obowiązku aby oświadczenie złożone zostało przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania – możesz udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego.

Powyższe uprawnienie wynika z treści art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi że: „w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”.

Podkreślić należy, że zarówno mąż, jak i żona są tak samo uprawnieni do noszenia nazwiska, co do którego złożyli oświadczenie w dacie zawierania małżeństwa. Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje.

Jak wynika z powyższego oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa musi być złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Jeśli przebywasz za granicą, nie musisz przyjeżdżać do Polski, w celu złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Istnieje bowiem możliwość złożenia oświadczenia przed konsulem.

„Artykuł 59 k.r.o. przewiduje możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed wstąpieniem w związek małżeński. Jeśli zatem osoba zainteresowana zmianą nazwiska pozostawała już wcześniej w związku małżeńskim i zmieniała uprzednio nazwisko oraz nie powróciła po pierwszym rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem pierwszego małżeństwa, to po drugim rozwodzie powrócić do niego nie może – na skutek upływu po pierwszym rozwodzie 3-miesięcznego terminu, o jakim mowa w komentowanym przepisie. Jeśli strona nie złożyła w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o powrocie do noszonego przed zawarciem małżeństwa nazwiska bądź gdyby chciała wrócić do nazwiska noszonego jeszcze wcześniej (np. przed pierwszym związkiem małżeńskim), to może to uczynić tylko w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska” J. Sasiak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2021, art. 59.

Jeśli nie złożysz oświadczenia o powrocie do wcześniej używanego nazwiska, w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu – skontaktuj się z Kancelarią, która przeprowadzi cię przez administracyjną procedurę określoną w ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Przed wizytą w urzędzie stanu cywilnego lub w konsulacie, przygotuj:

  1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  2. dowód opłaty skarbowej (11,00 zł – jeśli składasz oświadczenie przed kierownikiem USC; 50,00 EUR – jeśli składasz oświadczenie przed konsulem),
  3. jeżeli orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym w postępowaniu między tymi samymi stronami w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie;
  4. informacje o miejscu, w którym sporządzono twój akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie,
  5. jeśli składasz oświadczenie przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie.

Pamiętaj, że każda zmiana nazwiska wiąże się z koniecznością zmiany dokumentów takich jak dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.

Źródła:
  1. Wyrok SN z dnia 21 marca 1996 r., III ARN 78/95, OSNP 1996, z. 19, poz. 284;
  2. Postanowienie SN z dnia 2 lutego 1978 r., IV CZ 11/78;
  3. Wyrok SN z dnia 23 września 1974 r., III CRN 188/74;
  4. J. Sasiak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2021, art. 59;
  5. https://www.gov.pl/web/gov/wroc-do-nazwiska-noszonego-przed-slubem.
opublikowano: 15.09.2022 r.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383