Menu

Dodatkowe dni urlopu od pracy z powodu siły wyższej

PRAWO PRACY

dni wolne

Od dnia 26.04.2023 r. do kodeksu pracy został dodany art.  1481, który wprowadza możliwość skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w związku z działaniem siły wyższej?

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Co istotne, urlop przysługuje wszystkim pracownikom , którzy wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar zatrudnienia.

Co to jest siła wyższa?

Zgodnie z orzecznictwem za siłę wyższą jest uznawane wyłącznie zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami:

  1. zewnętrznością,
  2. niemożliwością jego przewidzenia,
  3. niemożliwością zapobieżenia jego skutkom.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13.05.2021 r., sygn. akt V CSKP 83/21 wskazał także, że „za siłą wyższą uważa się jedynie zdarzenia zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o "przemożnej" mocy oddziaływania, przed którego skutkami nie było żadnej obrony”.

Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w przypadku skorzystania z urlopu?

Pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej zachowuje prawo do 50% wynagrodzenia. Wobec tego, urlop z powodu siły wyższej jest płatny.

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop z powodu działania siły wyższej?

Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej może być złożony przez pracownika ustnie lub pisemnie najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia, a pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy.

Źródła:
  1. Kodeks pracy,
  2. Wyrok SA w Lublinie z 19.11.2019 r., III APa 15/19,
  3. Wyrok SN z 13.05.2021 r., V CSKP 83/21.
opublikowano: 11.05.2023 r.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383