Menu

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę

PRAWO CYWILNE

rozwod

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta reguluje art. 431 k.c. Zgodnie z wymienionym przepisem „kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Szkoda musi być zatem wyrządzona przez zwierzę chowane, takie, które znajduje się pod kontrolą człowieka. Zwierzę powinno działać z własnego popędu - nie chodzi o sytuacje, w których zwierzę jest instrumentem w rękach człowieka. Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę jest więc każdy, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje. Bez znaczenia jest czy zwierzę było pod kontrolą czy też uciekło - wówczas jest to wina w nadzorze i chowający również ponosi odpowiedzialność. Jednak o "chowaniu" można mówić dopiero wówczas, gdy piecza wykonywana jest w sposób trwały (nie doraźnie, okazjonalnie).

Jak wynika z powyższego, odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z art. 431 § 1 k.c. ponosi ten, kto zwierzę chowa lub się nim posługuje. Oznacza to, że artykuł 431 k.c. ma zastosowanie wyłącznie do zwierząt hodowanych, nie znajduje natomiast zastosowania, jeżeli szkodę spowodowało zwierzę żyjące w stanie wolnym.

Chowanie zwierzęcia oznacza jego pozostawanie pod stałą pieczą danej osoby. Dla odpowiedzialności odszkodowawczej nie ma znaczenia, czy chowający jest właścicielem zwierzęcia czy przysługuje mu jakiekolwiek inne prawo do tego zwierzęcia. Osoba posługująca się zwierzęciem to osoba, która korzysta ze zwierzęcia jedynie przez czas krótki i w zasadzie tylko grzecznościowo. Posługujący się zwierzęciem powinien naprawić szkodę, jeśli została ona wyrządzona w czasie tego posługiwania się.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku spowodowania szkody przez zwierzę, które znajduje się pod pieczą człowieka, Poszkodowany może domagać się naprawienia wyrządzonej szkody. Art. 431 k.c. przewiduje więc możliwość roszczenia odszkodowawczego.

Źródła:
  1. Kodeks cywilny;
  2. wyrok SA w Łodzi z 13.01.2021 r., I ACa 1002/20;
  3. wyrok SA w Krakowie z 8.07.2015 r., I ACa 542/15;
  4. G. Karaszewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk.
opublikowano: 02.05.2022 r.

Blog

Poniższe artykuły blogowe przybliżą Państwu zagadnienia prawne objęte opisywanym tematem. Na blogu znajdą Państwo szereg informacji i porad, które mogą okazać się przydatne w rozwiązaniu problemów prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej, zindywidualizowanej porady prawnej – zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Kontakt

NIP: 5170404383